Βεβαίωση επαγγελματία αγρότη

Βεβαίωση επαγγελματία αγρότη - Εγγραφή στο ΜΑΑΕ

Επαγγελματίας αγρότης είναι το ενήλικο φυσικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, εφόσον πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης. 
β) Ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευσή του τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του. 
γ) Λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του.
δ) Είναι ασφαλισμένος ο ίδιος και η αγροτική του εκμετάλλευση, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
ε) Τηρεί λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δικαιολογητικά

- Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ή Ασφαλιστικής Ικανότητας ή Βεβαίωση Ασφάλισης από τον ΟΓΑ
- Αστυνομική ταυτότητα
- Εκκαθαριστικό εφορίας 
- Αντίγραφο του έντυπου Ε1 
- Αντίγραφο του έντυπου Ε3 
- Εργόσημα (ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ)
- Ενιαία δήλωση Καλλιέργειας (ΟΣΔΕ)
- Συμπλήρωση αίτησης ΚΕΠΠΥΕΛ
Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης & ΟΠΕΚΕΠΕ Logo