Μεταβίβαση δικαιωμάτων

Μεταβίβαση δικαιωμάτων

1)Μεταβίβαση δικαιωμάτων με μεταβίβαση γης
Υπόδειγμα Φ1
Συμβολαιογραφική πράξη πώλησης/δωρεάς/γονικής παροχής Μεταγραφή στο υποθηκοφυλακείο ή στο Κτηματολόγιο

2)Μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς μεταβίβαση γης
Υπόδειγμα Φ2
Προαιρετικά Δικαιολογητικό απόδειξης συγγένειας α’ βαθμού

3)Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς
α) Εξ ’αδιαθέτου
Υπόδειγμα Φ5
Ληξιαρχική πράξη θανάτου
Πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών
Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης
Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της κληρονομιάς των δικαιωμάτων

β) Μικτό
Υπόδειγμα Φ5
Ληξιαρχική πράξη θανάτου
Πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών
Δημοσιευμένη διαθήκη
Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης
Πιστοποιητικό περί μη εγέρσεως αγωγής για ακύρωση ή διάρρηξη της διαθήκης Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της κληρονομιάς των δικαιωμάτων

4)Μίσθωση Δικαιωμάτων με μίσθωση γης
Υπόδειγμα Φ6
Πράξη μίσθωσης

5)Αλλαγή Προσωπικών Στοιχείων
Υπόδειγμα Φ7
Διακιολογιτικό έγγραφο

6)Λύση μίσθωσης δικαιωμάτων με ή χωρις μίσθωσης γη
Υπόδειγμα Φ8
Πράξη λύσης μίσθωσης γης

7)Μίσθωση Δικαιωμάτων χωρίς γη
Υπόδειγμα Φ9

8)Ταυτόχρονη μεταβίβαση Κληρονομιάς
α) Εξ ’αδιαθέτου
Υπόδειγμα Φ11
Ληξιαρχική πράξη θανάτου
Πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών
Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης
Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της κληρονομιάς των δικαιωμάτων

β) Διαθήκη
Υπόδειγμα Φ11
Ληξιαρχική πράξη θανάτου
Δημοσιευμένη διαθήκη Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης
Πιστοποιητικό περί μη εγέρσεως αγωγής για ακύρωση ή διάρρηξη της διαθήκης
Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της κληρονομιάς των δικαιωμάτων

γ) Μικτό
Υπόδειγμα Φ11
Ληξιαρχική πράξη θανάτου Πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών
Δημοσιευμένη διαθήκη Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης
Πιστοποιητικό περί μη εγέρσεως αγωγής για ακύρωση ή διάρρηξη της διαθήκης
Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της κληρονομιάς των δικαιωμάτων

 

9)Ταυτόχρονη μεταβίβαση λύσης μίσθωσης με γη
Υπόδειγμα Φ12
Πράξη λύσης μίσθωσης γηςΓια κάθε μεταβίβαση πρέπει  να συμπληρωθεί το ανάλογο υπόδειγμα του ΟΠΕΚΕΠΕ
και να σφραγιστεί με γνησιο υπογραφής του μεταβιβαστή και του αποδέκτη

Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης & ΟΠΕΚΕΠΕ Logo