Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

Εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

Επαγγελματίας αγρότης είναι το ενήλικο φυσικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, εφόσον πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης. 
β) Ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευσή του τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του. 
γ) Λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του.
δ) Είναι ασφαλισμένος ο ίδιος και η αγροτική του εκμετάλλευση, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
ε) Τηρεί λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δικαιολογητικά

- Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας  ή Βεβαίωση Ασφάλισης από τον ΟΓΑ
- Αστυνομική ταυτότητα
- Εκκαθαριστικό εφορίας 
- Αντίγραφο του έντυπου Ε1 
- Αντίγραφο του έντυπου Ε3 
- Εργόσημα (ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ)
- Ενιαία δήλωση Καλλιέργειας (ΟΣΔΕ)
- Συμπλήρωση αίτησης ΚΕΠΠΥΕΛ
Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης & ΟΠΕΚΕΠΕ Logo